Tư vấn dịch vụ chuyên ngành

Với kinh nghiệm và nguồn nhân lực hiện có, PCSC1 đã và đang cung cấp các dịch vụ tư vấn và thực hiện các thỏa thuận chuyên ngành điện như: Tư vấn bổ sung quy hoạch, Tư vấn lập hồ sơ thỏa thuận đấu nối, thực hiện các thỏa thuận SCADA, viễn thông, thỏa thuận mua bán điện…. nhằm đáp ứng các đối tượng khách hàng đặc biệt là khách hàng ngoài ngành EVN.