Tiếp tục khai thác tối ưu thủy điện – nhiệt điện trong tháng 3/2018