Phát triển điện gió: Biến tiềm năng thành hiện thực