Thi công xây dựng và lắp đặt hạng mục phát điện lên lưới điện quốc gia