Cụm Nhà máy thủy điện Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 3 và Bảo Lâm 3A