Hoàn thành dự án: Xây dựng đường dây 110kV LG Display