Hoàn thành đóng điện Dự án “Lắp bổ sung MBA T2 trạm Ba Vì”