Hoàn thành các dự án ngay trong tháng đầu tiên của năm 2019