EVN: Ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất lao động là tất yếu