Đến cuối tháng 6, có 88 dự án điện mặt trời vận hành thương mại