Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Điện 1 năm 2019