Các trạm sử dụng công nghệ GIS (Gas Insulation Swichgear) như: