Các trạm sử dụng công nghệ AIS (Air Insulation Switchgear) như: